Magazynowanie substancji grożących wybuchem


dzpw

2019-06-07 13:52:24https://riskcon.pl/analizy-i-opracowania/d...

 

https:Dla zakładów pracy, które w swojej działalności wykorzystują grożące eksplozją materiały, powinien zostać opracowany DZPW. Jest to dokument określający bezpieczne warunki magazynowania i przewożenia substancji łatwopalnych i wybuchowych, dzięki któremu uniknąć można sytuacji zagrażających zdrowiu oraz życiu pracowników. Sporządza się go na podstawie indywidualnej analizy dla każdego obiektu, co pozwala na wyznaczenie w obrębie budynku i jego terenu zewnętrznego specjalnych stref bezpieczeństwa oraz bezpośredniego zagrożenia.

 
 

© www.polska-plus.pl